ΕΝΙΣΧΎΣΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΤΕΡΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΊΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉΣ ΣΥΝΕΊΔΗΣΗΣ

ΚΑΛΏΣ ΉΡΘΑΤΕ ΣΤΟ ΕΠΊΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ

Όπου η αναβάθμιση της περιβαλλοντικής συνείδησης δεν είναι απλώς ένας στόχος - είναι η πραγματικότητά μας. Εξερευνήστε τα μετασχηματιστικά αποτελέσματα των έργων μας που αναδιαμορφώνουν το τοπίο της εκπαίδευσης ενηλίκων. Από εμπεριστατωμένες εκθέσεις έως καινοτόμα προγράμματα σπουδών και ψηφιακές πλατφόρμες, μετατρέπουμε τη γνώση σε δράση για ένα βιώσιμο αύριο.

results

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ
ΕΚΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
Έκθεση μεθοδολογίας χαρτογράφησης της εκπαίδευσης ενηλίκων για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και την αειφόρο ανάπτυξη

Η μεθοδολογία χαρτογράφησης χρησίμευσε ως γενικό πλαίσιο των μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν στην Έκθεση Περιγραφικής Χαρτογράφησης της Εκπαίδευσης Ενηλίκων για την Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση και την Αειφόρο Ανάπτυξη. Η μεθοδολογία που εφάρμοσε η WE για την επίτευξη του στόχου της Περιγραφικής Χαρτογράφησης της ΑΕ στην Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση και την Αειφόρο Ανάπτυξη ήταν μια ερευνητική μεθοδολογία μεικτών μεθόδων.

Η έρευνα μεικτών μεθόδων είναι μια μεθοδολογία διεξαγωγής έρευνας που περιλαμβάνει τη συλλογή, ανάλυση και ενσωμάτωση ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων σε μια ενιαία μελέτη και μια σειρά αναλύσεων. Το σκεπτικό για τη συνδυαστική χρήση ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων ήταν ότι παρέχει καλύτερη κατανόηση των ερευνητικών προβλημάτων από ό,τι η χρήση τους μεμονωμένα.

Περιγραφική έκθεση χαρτογράφησης της εκπαίδευσης ενηλίκων για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και την αειφόρο ανάπτυξη

Η ολοκληρωμένη μας έκθεση περιγραφικής χαρτογράφησης αποτελεί ακρογωνιαίο πόρο για τους εκπαιδευτές ενηλίκων και τους εκπαιδευόμενους. Παρουσιάζει μια λεπτομερή επισκόπηση του υπάρχοντος τοπίου της εκπαίδευσης ενηλίκων, με έντονη εστίαση στη βιώσιμη ανάπτυξη και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Η έκθεση αυτή είναι μια συλλογή εθνικών γνώσεων, που εντοπίζει τα εκπαιδευτικά πλαίσια και τις ειδικές ανάγκες των εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων ενηλίκων, ιδίως εκείνων που δεν βρίσκονται στην εκπαίδευση, την απασχόληση ή την κατάρτιση (NEETs). Επισημαίνει υποδειγματικές πρακτικές και προσφέρει πληθώρα γνώσεων σχετικά με αποτελεσματικές εκπαιδευτικές στρατηγικές και πόρους, οι οποίες αποσκοπούν στην αναβάθμιση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
WE
Δομή του διδακτικού προγράμματος και κατευθυντήριες γραμμές για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και την αειφόρο ανάπτυξη στην εκπαίδευση ενηλίκων

Σκοπός της δομής και των κατευθυντήριων γραμμών του διδακτικού προγράμματος ήταν να παράσχει μια δομή εκπαιδευτικού προγράμματος για μια ενότητα μάθησης WE και κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη ενοτήτων μάθησης WE με βάση τα ευρήματα της έκθεσης περιγραφικής χαρτογράφησης. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνοχή των δεδομένων, καθώς η τυποποίηση βελτιώνει την αποτελεσματικότητα παρέχοντας ένα δομημένο πλαίσιο για τη λήψη αποφάσεων, και οι 10 ενότητες του προγράμματος σπουδών αναπτύχθηκαν με βάση τη Δομή του Προγράμματος Σπουδών και τις Κατευθυντήριες Γραμμές.

Διδακτικό πρόγραμμα WE για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και την αειφόρο ανάπτυξη στην εκπαίδευση ενηλίκων

Το διδακτικό πρόγραμμα WE είναι μια καινοτόμος εκπαιδευτική δομή που δημιουργήθηκε για να ικανοποιήσει την επιτακτική ζήτηση για πόρους που ενισχύουν την επάρκεια των εκπαιδευτών για την εκπαίδευση ενηλίκων. Δίνει έμφαση στην αναβάθμιση της περιβαλλοντικής συνείδησης των ενηλίκων με χαμηλής ειδίκευσης, εξοπλίζοντάς τους με πράσινες δεξιότητες που είναι πολύτιμες τόσο στον εργασιακό χώρο όσο και στην προσωπική τους ζωή. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει 10 ολοκληρωμένες ενότητες, καθεμία από τις οποίες έχει σχεδιαστεί για να προάγει τη βιώσιμη διαβίωση και να ενισχύει τις κοινότητες ώστε να φροντίζουν το περιβάλλον τους με βιώσιμο τρόπο. Οι ενότητες αυτές υποστηρίζονται από τα Open Badges και την ταξινόμηση ESCO, εξασφαλίζοντας την αναγνώριση και την εγκυρότητά τους.

ΚΟΜΒΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ
Ο Κόμβος Ψηφιακής Γνώσης είναι ένας πρωτοποριακός χώρος ηλεκτρονικής μάθησης

Ο Κόμβος Ψηφιακής Γνώσης μας είναι ένας πρωτοποριακός χώρος ηλεκτρονικής μάθησης που ενσωματώνει την παιχνιδοποίηση και διαδραστικές ενότητες σε βασικά θέματα όπως η Αειφόρος Ανάπτυξη, η Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση και η Κλιματική Αλλαγή. Αυτή η πλατφόρμα είναι αφιερωμένη στην ενίσχυση των πράσινων δεξιοτήτων των εκπαιδευτών εκπαίδευσης ενηλίκων και των ενηλίκων με χαμηλή ειδίκευση. Με την ολοκλήρωση των ενοτήτων, οι εκπαιδευόμενοι αναγνωρίζονται με Ανοικτά Σήματα σύμφωνα με το πλαίσιο ESCO. Η αποστολή του Κόμβου είναι να αυξήσει την περιβαλλοντική συνείδηση και να προωθήσει βιώσιμες πρακτικές, εισάγοντας παράλληλα καινοτόμες μεθοδολογίες διδασκαλίας μέσω του περιεκτικού ψηφιακού περιβάλλοντος.

GAMIFIED ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΙΝΗΤΟΥ
Η εφαρμογή κινητού WE Gamified

Η εφαρμογή WE Gamified είναι μια ελκυστική εφαρμογή για κινητά που συνδυάζει το παιχνίδι με την οικολογική εκπαίδευση. Οι χρήστες ασχολούνται με παιχνίδια που δεν είναι μόνο διασκεδαστικά αλλά και ενημερωτικά, ενσταλάζοντας φιλικές προς το περιβάλλον συνήθειες και μια πιο περιβαλλοντικά συνειδητή στάση. Η εφαρμογή χρησιμεύει ως πύλη για μια πληθώρα περιβαλλοντικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων και ενημερώνει τους χρήστες για τις τοπικές περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή της κοινότητας και την ενεργό συμμετοχή στις προσπάθειες βιωσιμότητας.

Κάθε ένα από αυτά τα αποτελέσματα συμβάλλει στον πρωταρχικό μας στόχο για την αύξηση των δεξιοτήτων στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, διασφαλίζοντας ότι οι ενήλικες μαθητές και εκπαιδευτικοί διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την προώθηση ενός πιο βιώσιμου μέλλοντος.

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΟΡΑΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ!

Εξερευνήστε τους ολοκληρωμένους πόρους μας, ασχοληθείτε με τις διαδραστικές μας ενότητες και αυξήστε την περιβαλλοντική σας συνείδηση. Κάντε κλικ παρακάτω για να ξεκινήσετε το ταξίδι σας προς τη βελτίωση των δεξιοτήτων σας στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και να συμβάλετε σε ένα βιώσιμο μέλλον σήμερα!