ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΡΟΑΓΟΥΜΕ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Καλλιεργώντας τη Βιωσιμότητα μέσω της Μάθησης

empovering-educators

ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Το έργο WE βρίσκεται στην πρωτοπορία της ενσωμάτωσης πράσινων δεξιοτήτων στην εκπαίδευση ενηλίκων. Ενισχύοντας τις ικανότητες των εκπαιδευτών ενηλίκων, τους παρέχουμε καινοτόμα εργαλεία και μεθοδολογίες για την αποτελεσματική μετάδοση γνώσεων σχετικά με την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Τα ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά μας προγράμματα έχουν σχεδιαστεί για να μετατρέπουν τους εκπαιδευτές σε καταλύτες της αλλαγής, δίνοντας τους τη δυνατότητα να εμπνέουν και να οδηγούν τους εκπαιδευόμενους τους προς ένα βιώσιμο μέλλον.

ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η δέσμευσή μας επεκτείνεται σε ενήλικες με χαμηλή ειδίκευση και σε NEETs, ιδίως σε εκείνους που προέρχονται από ευάλωτες κοινότητες, οι οποίοι συχνά τίθενται στο περιθώριο του διαλόγου για τη βιωσιμότητα. Το έργο WE στοχεύει στον εκδημοκρατισμό των πράσινων δεξιοτήτων στην εκπαίδευση ενηλίκων, προωθώντας περιβάλλοντα μάθησης χωρίς αποκλεισμούς που ενθαρρύνουν την ενεργή συμμετοχή των πολιτών και την πρακτική ενασχόληση με την περιβαλλοντική διαχείριση.

engaging-communities

ΣΤΟΧΟΙ

Οι Στρατηγικοί μας Στόχοι για την Πράσινη Μάθηση

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ & ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

Πραγματοποιούμε διεξοδικές αξιολογήσεις για να κατανοήσουμε και να αντιμετωπίσουμε τις συγκεκριμένες μαθησιακές ανάγκες που σχετίζονται με την περιβαλλοτνική εκπαίδευση μεταξύ των εκπαιδευόμενων ενηλίκων.

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΥΜΕ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Οι καινοτόμες παιδαγωγικές στρατηγικές μας είναι προσαρμοσμένες ώστε να ενισχύουν την παροχή πράσινων δεξιοτήτων, διασφαλίζοντας ότι η βιωσιμότητα είναι συνυφασμένη με τον ιστό της εκπαίδευσης ενηλίκων.

ΕΝΑΡΞΗ ΕΝΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ

Παρέχουμε συνεχείς ευκαιρίες μάθησης μέσω μιας ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας, διευκολύνοντας την ανταλλαγή γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών στην εκπαίδευση σε πράσινες δεξιότητες.

ΕΙΣΑΓΟΥΜΕ ΜΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΑΘΗΣΗΣ

Για να κάνουμε τη μάθηση ελκυστική και πρακτική, αναπτύσσουμε μια παιχνιδοποιημένη εφαρμογή που ενθαρρύνει καθημερινές φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές μέσω διαδραστικών και συναρπαστικών εμπειριών.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Δυναμικές πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη βιώσιμων δεξιοτήτων.

Εκπαιδευτικά εργαστήρια

Πρακτικά εργαστήρια για εκπαιδευτές για να μάθουν και να εφαρμόσουν πράσινες μεθοδολογίες διδασκαλίας.

Πρωτοβουλίες μάθησης στην κοινότητα

Προγράμματα σχεδιασμένα για να εμπλέκουν εκπαιδευόμενους ενήλικες σε έργα βιωσιμότητας στις κοινότητές τους.

Ανάπτυξη Ψηφιακών Πόρων

Δημιουργία διαδικτυακών ενοτήτων και πηγών για την υποστήριξη της μάθησης και της διδασκαλίας πράσινων δεξιοτήτων.

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ

Μέτρηση της αλλαγής: Ο Διαρκής Αντίκτυπος των Πράσινων Δεξιοτήτων στην Κοινωνία

Οι πρωτοβουλίες του έργου WE είναι σε θέση να δημιουργήσουν πολλαπλές επιδράσεις βιωσιμότητας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Εστιάζοντας στις πράσινες δεξιότητες στην εκπαίδευση ενηλίκων, όχι μόνο ευαισθητοποιούμε αλλά και παρέχουμε στα άτομα τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε να έχουν απτό αντίκτυπο στα περιβαλλοντικά ζητήματα. Η προσέγγισή μας διασφαλίζει ότι τα οφέλη της πράσινης εκπαίδευσης εκτείνονται πέρα από την τάξη, οδηγώντας σε ενημερωμένες επιλογές και δράσεις που συμβάλλουν σε έναν πιο υγιή πλανήτη.

impact