Όροι παροχής Υπηρεσιών

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ: 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023.

Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις διέπουν κάθε χρήση της ιστοσελίδας https://we-world.eu/ και όλου του περιεχομένου και των υπηρεσιών που διατίθενται στον ή μέσω του ιστότοπου. Ο ιστότοπος ανήκει και λειτουργεί από το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας (“iED”). Η χρήση του ιστοτόπου από εσάς προϋποθέτει την αποδοχή χωρίς καμία τροποποίηση όλων των όρων και προϋποθέσεων που περιγράφονται εδώ και όλων των λοιπών κανόνων, διαδικασιών και πολιτικών (συμπεριλαμβανομένης, αλλά όχι μόνο, της Πολιτικής περί Ιδιωτικού Απορρήτου της WE) και διαδικασιών που μπορεί να δημοσιεύονται κατά καιρούς σε αυτόν τον ιστότοπο από την κοινοπραξία του έργου.

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά το παρών έγγραφο πριν από την πρόσβαση ή τη χρήση της Ιστοσελίδας. Με την πρόσβαση ή τη χρήση οποιουδήποτε τμήματος της ιστοσελίδας, συμφωνείτε να δεσμευτείτε από τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας συμφωνίας. Εάν δεν συμφωνείτε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της συμφωνίας, τότε δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην Ιστοσελίδα ή να χρησιμοποιήσετε οποιεσδήποτε υπηρεσίες.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Όπως οι περισσότεροι χειριστές ιστοσελίδων, η WE συλλέγει μη προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες του είδους που συνήθως διαθέτουν τα προγράμματα περιήγησης και οι διακομιστές ιστοσελίδων, όπως ο τύπος του προγράμματος περιήγησης, η προτίμηση γλώσσας, ο ιστότοπος παραπομπής και η ημερομηνία και η ώρα κάθε αιτήματος του επισκέπτη. Ο σκοπός της WE στην συλλογή μη προσωπικών στοιχείων είναι η καλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι επισκέπτες της WE χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα της, καθώς και η διάδοση των εκθέσεων του έργου.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ορισμένοι επισκέπτες στην ιστοσελίδα της WE επιλέγουν να αλληλεπιδράσουν με τη WE με τρόπους που απαιτούν από τη WE να συλλέγει προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης. Η ποσότητα και ο τύπος των πληροφοριών που συλλέγει το iED (διαχειριστής της ιστοσελίδας WE) εξαρτάται από τη φύση της αλληλεπίδρασης. Πιο συγκεκριμένα, ζητάμε από τους επισκέπτες που εγγράφονται στην πλατφόρμα να δώσουν στοιχεία όπως όνομα, email. Η WE συλλέγει τέτοιες πληροφορίες μόνο για τις ανάγκες του ευρωπαϊκού έργου. Η WE δεν αποκαλύπτει στοιχεία προσωπικής ταυτοποίησης πέραν των όσων περιγράφονται παρακάτω. Οι επισκέπτες μπορούν πάντοτε να αρνηθούν να δώσουν προσωπικές πληροφορίες, με την επιφύλαξη ότι αυτό μπορεί να τους εμποδίσει να συμμετάσχουν σε ορισμένες δραστηριότητες που σχετίζονται με την ιστοσελίδα.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το iED μπορεί να συλλέγει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη συμπεριφορά των επισκεπτών στην ιστοσελίδα και για αναφορές διάδοσης σχετικά με το έργο. Ωστόσο, το iED δεν αποκαλύπτει στοιχεία προσωπικής ταυτοποίησης εκτός από αυτές που περιγράφονται παρακάτω.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΓΚΠΔ (GDPR)

Εάν έχετε την υποψία ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δεν αντιμετωπίζονται με τον κατάλληλο τρόπο ή ότι υπάρχει παραβίαση των όρων που περιγράφονται παραπάνω, τότε σας συμβουλεύουμε να στείλετε ένα email στη διεύθυνση projects@ied.eu με το όνομα, το email σας, και το λόγο για την καταγγελία παραβίασης του ΓΚΠΔ.